Wtorek, 23 kwietnia 2024
Imieniny: Ilona / Jerzy / Wojciech

Wersja tekstowa

Centrum Usług Społecznych

 

Gmina Drzewica/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzewicy realizuje w Partnerstwie z Gminą Opoczno projekt. 

„CUS – Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych 156 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkających na terenie powiatu opoczyńskiego, w tym 96 osób niesamodzielnych, 30 ich opiekunów faktycznych, 30 dzieci i młodzieży pomiędzy 3 a 18 rokiem życia, poprzez zwiększenie liczby miejsc świadczenia w/w usług w okresie realizacji projektu i jego trwałości.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

 1. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania (MGOPS w Opocznie, MGOPS w Drzewicy).
 2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze (MGOPS w Opocznie, Fundacja „Uśmiech Dziecka to Nasz Cel” z Opoczna).
 3. Klub Seniora (MGOPS w Opocznie).
 4. Usługa w miejscu treningowym (PCPR w Opocznie)
 5. Szkolenia dla opiekunów faktycznych PCPR w Opocznie)
 6. Placówka wsparcia dziennego („Dar dla Potrzebujących” z Mroczkowa Gościnnego)
 7. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego (PCPR w Opocznie).

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzewicy  w ramach projektu realizować będzie:

- Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania skierowane są do mieszkańców gminy i miasta Drzewica. Obejmować będą swoim zakresem:

 • pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb  życiowych (np. czynności związane z dostarczaniem produktów żywnościowych, czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i inne)
 • opiekę higieniczną (np. czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej, zmiana bielizny, pieluchomajtek, układanie osoby leżącej w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji i inne)
 • zaleconą przez lekarza pielęgnację,
 • oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Usługi opiekuńcze przysługiwać będą:

 • osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby, lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona,
 • osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzewicy przyznając usługi opiekuńcze decyzją administracyjną ustali  ich zakres, warunki, okres przyznania oraz odpłatność na podstawie  Uchwały Nr XLVI /266/2010 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Czas trwania projektu 1 października 2017r. do 30 września 2019r.

Szczegółowych informacji udziela Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzewicy, ul. St. Staszica 22, 26-340 Drzewica, tel. 48 375 66 31, 48 375 79 85, 48 375 79 84 lub 48 375 79 17.

Do pobrania: